.

ویزای استارت آپ

این نوع درخواست شاما آن دسته از افرادی شامل میشود که کاآفرین هستند و پتانسیل آن را دارند که بتوانند در کانادا شغل ایجاد کنند. این افراد بایستی شرایط خاصی داشته باشند تا بتوانند از ططریق آن برای خود و اعضای خانواده اشان درخواست ویزا و اقامت بدهند. این شرایط شامل:

  • نوآوری در طرح بیزینس و ایده مورد نظرشان وجود داشته باشد
  • برای کانادایی ها شغل ایجاد کنند
  • دانش زبان انگلیسی
  • ایده و کارآفرینی مورد نظر در مقیاس جهانی قابل رقابت باشد
  • تاییدیه حمایت مالی به مبلغ 75000 تا 200000 دلار توسط موسسه مورد تایید ادارخ مهاجرت. میزان مبلغ حمایت مالی بستگی به نوع فعالیت موسسه مورد تایید متغیر میباشد. برای بعضی از این موسسات مورد حمایتی با توجه به برنامه فعالیتی آنها حداقل مبلغ سرمایه گذاری در نظر گرفته نشده و فقط شما نیاز به نامه حمایتی از آین دسته از موسسات را دارید. در بعضی موارد شما میتوانید سرمایه گذار یا سرمایه گذارانی را پیداکنید که با یکی از این موسسات مورد تایید اداره مهاجرت همکاری داشته باشند.

لیست موسسات مورد تایید سالیانه توسط اداره مهاجرت منتشر میشود که یکی از این موسسات مورد تایید از لحاظ مالی از ایده کارآفرینی آنها حمایت مالی بکند. در صورت تایید طرح نوآورانه شما، موسسه مالی نامه حمایت صادر میکند که اخذ ویزای شما توسط اداره مهاجرت پذیرفته میشود.این موسسات مالی با توجه به برنامه سرمایه گذاری خودشان تصمیم میگیرند که از کدام یک از طرح های نوآورانه حمایت مالی کنند تا افراد بتوانند از طریق این برنامه ویزا بگیرند و کارآفرینی مورد نظرشان را تحت حمایت آن موسسه در کانادا شروع کنند. بعضی از این موسسات علاوه بر کمک مالی برای شروع کارآفرینی مورد نظر، برای هزینه های شما و اعضای همراه هم کمک مالی اضافی میکنند تا بتوانید هزینه هی زندگی در کانادا را تامین کنید، در غیر اینصورت شما بایستی حداقل قدرت مالی برای تامین هزینه های زندگی را داشته باشید تا اینکه اداره مهاجرت با درخواست شما موافقت نماید.