اخذ اقامت از طریق اسپانسرشیپ خانواده گی

آشنایان شما  در صورت اخذ اقامت دایم می توانند در هر جای کانادا بصورت دایم زندگی کنند،، کار کنند و یا تحصیل کنند. افرادی که اقامت دایم یا شهروندی کانادا را داشته باشند میتوانند اعضای خانواده شامل پدر، مادر، همسر، فرزندان و یا اقوام نزدیک خودشان را تحت شرایط خاصی اسپانسر کنند تا آنها بتوانند اقامت دایم کانادا را اخذ کنند.

شرایط عمومی صلاحیت اسپانسری اعضای خانواده و خویشاوندان نزدیک عبارتند از اینکه:

شخص اسپانسر اقامت یا شهروندی کانادا را داشته باشد

حداقل 18 سال سن داشته باشد

قادر به حمایت مالی و نیازهای اولیه از اعضای خانواده و یا اقوام اسپانسر شده در کانادا باشد

افسر مهاجرت را قانع کند که اعضای خانواده پس از ورود به کانادا تحت شرایط زمانی مشخصی نیازی به کمک و حمایت مالی دولت نداشته باشند

اگر شما شهروند کانادا هستید و در خارج از کانادا زندگی میکنید، بایستی افسر مهاجرت متعاقد شوند که شما موقعی که افراد اسپانسر شده به اقامت کانادا اخذ میکنند، شما خودتان در کانادا زندگی کنید.

موقع اسپانسر اعضای خانواده و یا اقوام نزدیک نبایستی کمک مالی از دولت دریافت کنید مگر تحت شرایطی که حمایت مالی بخاطر از کارافتادگی، ناتوانی جسمی و یا…….. باشد

جهت اسپانسر پدر مادر و یا پدربزرگ و مادربزرگ شما نیاز به آن دارید تا بصورا انلاین علاقمندی خودتان را به اسپانسر آنها به اداره مهاجرت نشان دهید تا در صورت دعوت به درخواست و ارسال مدارک آنها توسط اداره مهاجرت بتوانید والدین خودتان را اسپانسر کنید.

جهت اسپانسر همسر و یا شریک زندگی شما نیاز به آن ندارید که حداقل درآمد لازم درج شده توسط اداره مهاجرت برای اسپانسرشیپی آنها را داشته باشید و فقط لازم است که افسر مهاجرت را قانع کنید که از لحاظ مالی در آن حدی هستید که بتوانید نیازهای اولیه همسر و یا شریک زندگی خودتان را در کانادا فراهم کنید. اما برای اسپانسری بقیه اعضای خانواده شما نیاز به آن دارید که تحت شرایط خاصی حداقل درآمد سالیانه لازم طبق جدول درآمدی شخص اسپانسرکه توسط اداره مهاجرت درج شده را داشته باشید